تماس بگیرید
به آهن سِل خوش آمدید
  49 مورد12345>>>
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 6/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۶/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰269,730ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 5/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۵/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰277,790ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 4/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۴/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰296,340ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/5 میل 1 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱/۵ میل عرض ۱ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰263,310ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/2 میل 1 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱/۲ میل عرض ۱ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰263,310ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1 میل 1 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱ میل عرض ۱ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰266,060ريال
  49 مورد12345>>>