نتيجه جستجو درباره (میلگرد آجدار هیربد زرندیه)
  12 مورد12
میلگرد آجدار هیربد سایز 32
 در مجموع 3 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۳۲ A_3 هیربد زرندیه - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 28
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۸ A_3 هیربد زرندیه - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 25
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۵ A_3 هیربد زرندیه - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 22
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۲ A_3 هیربد زرندیه - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 20
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۲۰ A_3 هیربد زرندیه - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
میلگرد آجدار هیربد سایز 18
 در مجموع 2 راي
شرکت فولاد هیربد زرندیهشاخه۲ بهمن ۱۴۰۰آجدار سایز ۱۸ A_3 هیربد زرندیه - ۲ بهمن ۱۴۰۰146,000ريال
  12 مورد12