به آهن سِل خوش آمدید
  38 مورد12345>>>
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۷ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۲ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۷ دی ۱۴۰۰268,720ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۷ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۲ میل ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۷ دی ۱۴۰۰261,310ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/5 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۷ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۱/۵ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۷ دی ۱۴۰۰260,380ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/5 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۷ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۱/۵ میل ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۷ دی ۱۴۰۰261,310ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/25 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۷ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۷ دی ۱۴۰۰257,600ريال
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 1/25 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۷ دی ۱۴۰۰روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۷ دی ۱۴۰۰258,530ريال
  38 مورد12345>>>