به آهن سِل خوش آمدید
  48 مورد12345>>>
سیم خاردار خطی سوزنی
 در مجموع 1 راي
تهرانخطی سوزنی۳ بهمن ۱۴۰۰خطی سوزنی ۲/۵ * ۲ تهران - ۳ بهمن ۱۴۰۰235,000ريال
سیم خاردار خطی تبری
 در مجموع 1 راي
تهرانخطی تبری۳ بهمن ۱۴۰۰خطی تبری ۲/۵ * ۰/۵ تهران - ۳ بهمن ۱۴۰۰235,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۹۰
 در مجموع 1 راي
تهرانحلقوی سوزنی۳ بهمن ۱۴۰۰حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۳ بهمن ۱۴۰۰275,000ريال
سیم خاردار حلقوی سوزنی سایز ۶۰
 در مجموع 1 راي
تهرانحلقوی سوزنی۳ بهمن ۱۴۰۰حلقوی سوزنی ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۳ بهمن ۱۴۰۰227,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۹۰
تهرانحلقوی تبری۳ بهمن ۱۴۰۰حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۹۰ تهران - ۳ بهمن ۱۴۰۰380,000ريال
سیم خاردار حلقوی تبری سایز ۶۰
تهرانحلقوی تبری۳ بهمن ۱۴۰۰حلقوی تبری ۲/۵ * ۲ * ۶۰ تهران - ۳ بهمن ۱۴۰۰280,000ريال
  48 مورد12345>>>