به آهن سِل خوش آمدید
  90 مورد12345>>>
لوله مبلی 55 ضخامت 1/8 میل
تهران۱۴.۴۰۰۲۳ دی ۱۴۰۰مبلی قطر ۵۵ اینچ ضخامت ۱/۸ میل تهران - ۲۳ دی ۱۴۰۰312,000ريال
لوله مبلی 55 ضخامت 1/5 میل
تهران۱۲.۰۰۰۲۳ دی ۱۴۰۰مبلی قطر ۵۵ اینچ ضخامت ۱/۵ میل تهران - ۲۳ دی ۱۴۰۰312,000ريال
لوله مبلی 55 ضخامت 1/25 میل
تهران۱۰.۰۰۰۲۳ دی ۱۴۰۰مبلی قطر ۵۵ اینچ ضخامت ۱/۲۵ میل تهران - ۲۳ دی ۱۴۰۰312,000ريال
لوله مبلی 55 ضخامت 1 میل
تهران۸.۰۰۰۲۳ دی ۱۴۰۰مبلی قطر ۵۵ اینچ ضخامت ۱ میل تهران - ۲۳ دی ۱۴۰۰312,000ريال
لوله مبلی 55 ضخامت 0/9 میل
تهران۷.۲۰۰۲۳ دی ۱۴۰۰مبلی قطر ۵۵ اینچ ضخامت ۰/۹ میل تهران - ۲۳ دی ۱۴۰۰312,000ريال
لوله مبلی 55 ضخامت 0/8 میل
تهران۶.۴۰۰۲۳ دی ۱۴۰۰مبلی قطر ۵۵ اینچ ضخامت ۰/۸ میل تهران - ۲۳ دی ۱۴۰۰312,000ريال
  90 مورد12345>>>