به آهن سِل خوش آمدید
  65 مورد<<<7891011
ورق ST37 فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 3 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانبرش خورده۲۹ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۳ میل عرض ۱ متر برش خورده فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰220,650ريال
ورق ST37 فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانبرش خورده۲۹ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۲ میل عرض ۱/۲۵ متر برش خورده فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰212,390ريال
ورق ST37 فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1/25 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۹ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۲ میل عرض ۱/۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰220,190ريال
ورق ST37 فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانبرش خورده۲۹ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۲ میل عرض ۱ متر برش خورده فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰216,980ريال
ورق ST37 فولاد مبارکه اصفهان ضخامت 2 میل 1 متر
 در مجموع 1 راي
شرکت فولاد مبارکه اصفهانرول۲۹ دی ۱۴۰۰ST37 ضخامت ۲ میل عرض ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان - ۲۹ دی ۱۴۰۰231,600ريال
  65 مورد<<<7891011