به آهن سِل خوش آمدید
  104 مورد12345>>>
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/5 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱/۵ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰266,980ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1/2 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱/۲ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰261,470ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۱ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰266,060ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 9/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۹/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰260,560ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 8/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۸/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰262,390ريال
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 7/0 میل 1/25 متر
شرکت فولاد امیرکبیر کاشانرول۳۰ دی ۱۴۰۰گالوانیزه ضخامت ۷/۰ میل عرض ۱/۲۵ متر رول امیرکبیر کاشان - ۳۰ دی ۱۴۰۰262,390ريال
  104 مورد12345>>>